Stanovy

page1image6744640

Ztracená Osada z.s.

Čl. I
Název a sídlo

Spolek má název „Ztracená Osada z.s.“ a má své sídlo na adrese Razová 431 Razová, PSČ 792 01,

přičemž používá zkratku Z.T.O. (dále jen „spolek“).

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku jsou činnosti vedoucí k naplňování volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospěle, tak, aby rozvíjeli povědomí o kultuře, přírodě a zemi, v kterém spolek působí.

Čl. III
Hlavní činnosti spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., jakožto společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. a)  podpory iniciativy mládeže, zaměřené na zvýšení kulturní a společenské úrovně v oblasti zpěvu, hudby, sportu, tělovýchovy, turistiky, sociální́ a politické kultury, ochrany mládeže, poznávaní a ochrany přírody, příprava na krizové situace, jazykového vzdělaní, dále se zaměřením na využívání volného času dětí a mládeže a vedení k soběstačnosti.
 2. b)  Sdružování a organizování dětí, mládeže a dospělých a zajištovat pro ně pravidelnou oddílovou a osadní činnost, turistiku a víkendové a prázdninové výpravy, prázdninové tábory se systematickým programem zaměřeným k tělesné, rozumové, mravní a estetické výchově při vzájemném respektování se.
 3. c)  Zabezpečováním pedagogické, duchovní a organizační přípravy vedoucích a spoluprácí při výchově s rodinami svěřených dětí.
 4. d)  Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření a předávat si zkušenosti.

Ve své činnosti nemíní spolek nahrazovat odbornou činnost již ustavených orgánů a organizací, ale bude s nimi úzce spolupracovat.

Čl. IV Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku, dodržuje je a podporuje činnost spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o přijetí nového člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání. V případě, že se výbor spolku k podané přihlášce vyjádří kladně, stává se žadatel členem.
 3. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy výboru spolku je-li starší 15-ti let,
  3. volit předsedu spolku je-li starší 15-ti let,
  4. aktivně se účastnit jednání orgánů spolku, předkládat návrhy, podněty apřipomínky orgánům spolku,
  5. podílet se na praktické činnosti spolku
  6. být řádně a včas informován o činnosti a hospodaření.Informování o činnosti a hospodaření probíhá jednak na schůzích výboru spolku,jednak prostřednictvím zápisů z těchto schůzí a jednak na členských schůzíchspolku.
 1. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. přispívat svou činností k naplnění cílů spolku i ke zlepšení práce orgánů spolku,
  3. hájit zájmy a čest spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 2. Členství ve spolku zaniká:
  1. na vlastní písemnou žádost člena spolku doručenou předsedovi nebo výboru spolku. V tomto případě končí členství ve spolku po splnění závazků vůči spolku, dnem zápisu výboru spolku.
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany orgánuspolku porušuje tyto stanovy. Člena vylučuje členská schůze spolku;
  5. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 3. Seznam členů spolku je neveřejný a je přístupný členům spolku na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 4. Veškeré vypořádání spolku vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do dvou měsíců od potvrzeného ukončení členství.Čl. V Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. a)  členská schůze ZTO,
 2. b)  výbor ZTO,
 3. c)  předseda ZTO (nazývaný taky ŠERIF).

Členská schůze spolku může dočasně a jednoúčelově zřizovat další orgány, jako jsou přípravné, volební, kontrolní a rozhodčí komise.

Čl. VI Členská schůze ZTO

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  b. volí a odvolává členy výboru spolku i předsedu spolku,
  c. schvaluje výši členských příspěvků,
  d. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  e. určuje a schvaluje koncepční a roční plán spolku a jeho cíle na příští období,včetně rozpočtu,
  f. rozhoduje o vyloučení členů,
  g. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  h. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, i. rozhoduje o provozování kanceláře spolku a s tím souvisejícímpřípadném odměňování,
  j. rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem spolku, k. rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně
  však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Výbor spolku může svoláním pověřit i jiného člena spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá pověřený člen členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději čtrnáct dní před konáním členské schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání.
 2. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru i předsedy spolku.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech
  členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 4. Změnu stanov nebo záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při
  ohlášení členské schůze v souladu s tímto článkem, odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.Čl. VII VÝBOR
 1. Výbor zajišťuje běžný provoz spolku, zejména jeho činnost směřující k naplnění cíle dle článku II těchto stanov. Pokud tyto činnosti nejsou zajišťovány svépomocí, výbor může k těmto činnostem zjednat další externí osoby.
 2. Výbor je tříčlenný statutárním orgánem spolku, který je volen členskou schůzí spolku na období pěti let.
 3. Výbor na své první schůzi volí ze svého středu místopředsedu a pokladníka.
 4. Právo disponovat finančními prostředky má předseda, případně místopředseda s dalšímvýborem zmocněným členem nebo zaměstnancem spolku.
 5. Funkce ve výboru jsou funkcemi čestnými, neplacenými.
 6. Pokud počet členů výboru klesne během volebního období pod 3 členy, může předsedakooptovat chybějící členy výboru k zajištění úkolů vyplývajících ze stanov, a to na dobudo nejbližší členské schůze.
 7. Výbor informuje všechny členy spolku o termínech konání výborových schůzí, ježjsou přístupné pro všechny členy spolku. Tyto schůze se konají pokud možno
  pravidelně jednou za tři měsíce. Z těchto schůzí zasílá výbor zápisy elektronickou formou všem členům, kteří uvedli do své členské evidence e-mailovou adresu.
 8. Výbor schvaluje písemné přihlášky žadatelů o členství.
 9. Výbor vypracovává každoroční plán činnosti s návrhem rozpočtu na příslušný rok apředkládá ho ke schválení členské schůzi.
 10. Výbor disponuje finančními prostředky spolku v rámci schváleného rozpočtu.
 1. Výbor vypracovává výroční zprávu a roční vyúčtování činnosti spolku a předkládá je členské schůzi ke schválení.
 2. Výbor je oprávněn disponovat majetkem spolku v rozmezí schváleného ročního plánu a rozpočtu. Výbor je oprávněn přijímat zaměstnance spolku a ukončovat jejich pracovní poměr.
 3. Výbor není oprávněn disponovat nemovitým majetkem spolku bez souhlasu členské schůze.Čl. VIII
  PŘEDSEDA nazývaný také „ŠERIF“
 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve
  všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, které nejsou výslovně uvedeny v kompetencích členské schůze a výboru. Rozhoduje o pracovních záležitostech případných dodavatelů a zaměstnanců spolku.
 2. Předseda jedná navenek za spolek samostatně.
 3. Za spolek může jednat místopředseda s dalším výborem zmocněným členemnebo zaměstnancem spolku.
 4. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímáden následujícího po dni volby.
 5. Předseda je povinen:a. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,
  b. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, předávat aktuálníseznam členů spolku a jejich kontaktů všem členům spolku (např. prostřednictvímwebu), a to po každé provedené změně.
  c. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze i schůzí výboru.Čl. IX
  Úřední podepisování za spolek

Podepisování za spolek se děje tak, že k natištěnému či napsanému jménu spolku připojí svůj podpis předseda samostatně nebo místopředseda a další výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Čl. X
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
Pokud na členské schůzi, která rozhodne o zániku spolku, jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů, pak o rozdělení majetku rozhodne členská schůze spolku v souladu se zákonem. Pokud na této členské schůzi bude přítomno méně než dvě třetiny členů, pak je likvidační zůstatek spolku bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké

cílům spolku.
V Razové dne 27. listopadu 2020

Ověřila: Sabrina Inés Pavlíková

Účinnost od 27. listopadu 2020

Zapsal: Ondřej Pavlík